Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de rubriek „Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie“ in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. B. be gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

 U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v. a. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider ( artikel 6 lid 1 lit. f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen

en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Nodeeps – zakelijke hosting & service

Meidoorn Manier 3

77955 Ettenheim

Afsluiten van een contract voor orderverwerking

Om een ​​gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Heinrich Josef Rösch

Groninger Str. 23

26789 Leer

Telefoon: +49 491 – 960 98 790

E-mail: info@anroimmobilien

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan beveiligingsautoriteiten zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEIDSBEZWAAR OVEREENKOMEN VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van „http://“ in „https://“ en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen. Informatie, verwijdering en correctie In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

4. Gegevensverzameling

op deze website koekjes Onze website maakt gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Artikel 6 (1) (a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze verklaring inzake gegevensbescherming en indien nodig om uw toestemming vragen.

Cookietoestemming met Usercentrics

Deze website gebruikt Usercentrics-technologie voor toestemming voor cookies om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna „Usercentrics“).

Wanneer u onze website betreedt, worden de volgende persoonsgegevens overgedragen aan Usercentrics:

Uw toestemming(en) of intrekking van uw toestemming(en)

  • uw IP-adres
  • Informatie over uw browser
  • Informatie over uw apparaat
  • tijdstip van uw bezoek aan de website

Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of de intrekking ervan aan u te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, zelf de Usercentrics-cookie verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (c) AVG.

Contract voor orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Usercentrics. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

We gebruiken de WhatsApp instant messaging-service om te communiceren met onze klanten en andere derde partijen. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Communicatie vindt plaats via end-to-end encryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die in de loop van het communicatieproces worden aangemaakt (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp, naar eigen zeggen, persoonsgegevens van zijn gebruikers deelt met het in de VS gevestigde moederbedrijf Facebook. Voor meer details over gegevensverwerking, zie het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk met klanten, prospects en andere zakelijke en contractuele partners te communiceren (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde worden ingetrokken met ingang van de toekomst.

De communicatie-inhoud die tussen en op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij gebruiken WhatsApp in de variant “WhatsApp Zakelijk”. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

We hebben onze WhatsApp-accounts zo ingericht dat er geen automatische datasynchronisatie is met het adresboek op de gebruikte smartphones.

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met WhatsApp.

5. Sociale media

Plug-ins voor sociale media met Shariff

Op deze website worden plug-ins voor sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve logo’s van sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde „Shariff“-oplossing. Deze applicatie verhindert dat de plug-ins die op deze website zijn geïntegreerd, gegevens naar de betreffende aanbieder overdragen wanneer u de site voor het eerst bezoekt.

Een directe verbinding met de server van de provider wordt alleen tot stand gebracht (toestemming) wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken. Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Het activeren van de plug-in betekent toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 lit. a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de „Vind ik leuk-knop“ („Vind ik leuk“) op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de Facebook „Vind ik leuk“-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG) . De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een veilige manier in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plug-in

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door gebruik te maken van Twitter en de functie „Re-Tweet“ worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings. Instagram-plug-in

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). Gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een veilige manier in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/5669946660333381.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina op deze website wordt geopend die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop „Aanbevelen“ van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt.

De LinkedIn-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met XING-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de XING-verklaring inzake gegevensbescherming op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals: B. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Verder kunnen we gebruik maken van Google Analytics u. Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en gebruikt het machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie „demografische kenmerken“ van Google Analytics om websitebezoekers relevante advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt „Bezwaar tegen gegevensverzameling“.

Google Analytics E-commerce bijhouden

Deze website maakt gebruik van de Google Analytics e-commerce tracking functie. Met behulp van e-commerce tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zo hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van het bekijken van een product tot het kopen ervan worden vastgelegd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

opslagduur

Gegevens die door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. User ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 2 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

7. Nieuwsbrieven

nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link „uitschrijven“ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat deze niet langer dienst doet welk doel dan ook. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Nadat u van de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Sendinblue

Deze website gebruikt Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Sendinblue is een dienst die onder meer gebruikt kan worden voor het organiseren en analyseren van het versturen van nieuwsbrieven. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden opgeslagen op de Sendinblue-servers in Duitsland.

Gegevensanalyse door Sendinblue

Met behulp van Sendinblue is het voor ons mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we bv. Kijk bijvoorbeeld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt.

Zo kunnen we onder andere vaststellen op welke links bijzonder vaak is geklikt. Ook kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na openen/klikken (conversieratio). We kunnen b.v. B. herkennen of u een aankoop heeft gedaan nadat u op de nieuwsbrief heeft geklikt. Met Sendinblue kunnen we ontvangers van nieuwsbrieven („cluster“) onderverdelen in verschillende categorieën. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen b.v. B. naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectievelijke doelgroepen.

Indien u niet door Sendinblue geanalyseerd wenst te worden, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Ga voor gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue naar de volgende link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

legale basis

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

opslagduur

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u van de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Sendinblue op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Afsluiten van een contract voor orderverwerking

Met Sendinblue hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij Sendinblue verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

8. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Deze site gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. Font Awesome worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc.

Zie voor meer informatie over Font Awesome het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.